Μαθήματα

Το μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης είναι ένας οδικός χάρτης που θα επιτρέψει στους παρόχους ΕΕΚ να αναπτύξουν την ικανότητά τους να χρησιμοποιούν την επαυξημένη τεχνολογία κινητών και την εκπαίδευση με βάση την προσομοίωση για την κατάρτιση ιδιωτικών φορέων, επιχειρηματιών και ενδιαφερομένων μερών σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της περιβαλλοντικής αλλαγής. Επικεντρώνεται στον εφοδιασμό των φορέων ΕΕΚ με τις δεξιότητες και τις γνώσεις για την αντιμετώπιση των αναγκών και των χαρακτηριστικών των ιδιωτικών φορέων, των επιχειρηματιών και των ενδιαφερομένων μερών, εξυπηρετώντας παράλληλα τις τοπικές ανάγκες και προτεραιότητες της χώρας και των ιδρυμάτων τους.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy