Εκπαίδευση με βάση την προσομοίωση

Η Θεματική Ενότητα 4 σας παρέχει παραδείγματα σεναρίων που βασίζονται στην προσομοίωση και μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην τάξη. Τα σενάρια υποστηρίζουν 4 δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις δράσεις που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση. Με την ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να: -περιγράφετε τι είναι η εκπαίδευση με βάση την προσομοίωση -εφαρμόζετε σενάρια βασισμένα σε προσομοιώσεις στην τάξη. Τα σενάρια υποστηρίζουν 4 δραστηριότητες παιχνιδιού ρόλων σχετικά με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις δράσεις που θα μπορούσαν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις για να ανταποκριθούν σε αυτή την πρόκληση.

Με την ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

  • περιγράφετε τι είναι η εκπαίδευση με βάση την προσομοίωση
  • εφαρμόζετε σενάρια βασισμένα σε προσομοιώσεις στην τάξη

Learning materials

X
Back to Μαθήματα

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy