Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη

Η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της πλατφόρμας είναι μια πλούσια βάση δεδομένων πόρων, με άρθρα, έγγραφα πολιτικής, δημοσιεύσεις, εκθέσεις και πολλούς άλλους πόρους που θα εφοδιάσουν τους παρόχους ΕΕΚ με χρήσιμες γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να σχεδιάσουν πιο βιώσιμες στρατηγικές μάθησης για τη μετάβαση προς μια πιο πράσινη οικονομία.

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy