ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ!

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των παρόχων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ) για την υποστήριξη της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα και των επιχειρηματιών προς την κατεύθυνση της Πράσινης Οικονομίας. Η πλατφόρμα διαθέτει ένα μάθημα ηλεκτρονικής μάθησης για παρόχους ΕΕΚ και εκπαιδευτικούς, με διαδικτυακές εκπαιδευτικές ενότητες που εστιάζουν σε θέματα που θα καλύψουν τις ανάγκες των ιδιωτικών φορέων, των επιχειρηματιών και των ενδιαφερομένων, καθώς και μια ηλεκτρονική βιβλιοθήκη με χρήσιμους πόρους.

  • faceface
    emailemail
    perm_identityperm_identity
    perm_identityperm_identity
    visibilityvisibility

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy