Ψηφιοποιημένα μαθησιακά σενάρια για την κλιματική δράση

Η θεματική ενότητα 3 παρουσιάζει ένα πλαίσιο για το σχεδιασμό σεναρίων μάθησης με ψηφιακά εργαλεία και Επαυξημένη Πραγματικότητα. Το πλαίσιο υποδεικνύει μια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί κατά την ανάπτυξη μαθημάτων για το θέμα της δράσης για το κλίμα, ενσωματώνοντας παιχνίδια επαυξημένης πραγματικότητας για κινητά.

Με την ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

  • προσδιορίζετε τα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να σχεδιάσετε εκπαιδευτικά σενάρια
  • σχεδιάσετε τα δικά σας εκπαιδευτικά σενάρια για την κλιματική δράση με τη χρήση Επαυξημένης Πραγματικότητας

Learning materials

X

 

 

Back to Μαθήματα

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy