Εισαγωγή στην Επαυξημένη Πραγματικότητα

Η θεματική ενότητα 2 παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας. Θα μάθετε τι είναι η Επαυξημένη Πραγματικότητα και ποιοι τύποι εφαρμογών Επαυξημένης Πραγματικότητας υπάρχουν. Επίσης, θα μάθετε για τα υπάρχοντα ψηφιακά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για παιχνίδια Επαυξημένης Πραγματικότητας για κινητά.

Με την ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

  • ορίζετε την τεχνολογία Επαυξημένης Πραγματικότητας
  • αναγνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ της Επαυξημένης Πραγματικότητας και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών
  • αναγνωρίζετε τα διαθέσιμα ψηφιακά εργαλεία για παιχνίδια κινητής Επαυξημένης Πραγματικότητας

Learning materials

X
Back to Μαθήματα

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy