Πράσινες ικανότητες για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Η θεματική ενότητα 1 παρουσιάζει τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή. Ως υπόβαθρο για τη βιώσιμη ανάπτυξη, η ενότητα παρουσιάζει μέτρα που μπορείτε να λάβετε για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των επιχειρήσεων στο περιβάλλον και πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

Με την ολοκλήρωση αυτής της θεματικής ενότητας, θα πρέπει να είστε σε θέση να:

  • αναγνωρίζετε τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κλιματική αλλαγή
  • αναγνωρίζετε τη νομοθεσία και τον κίνδυνο κυρώσεων και προστίμων λόγω των αυξημένων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • αναγνωρίζετε τα διάφορα μέτρα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
  • προσδιορίζετε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της ΕΚΕ μιας επιχείρησης

Learning materials

X
Back to Μαθήματα

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy