Zelené kompetence pro udržitelný rozvoj

Modul 1 představuje faktory, které přispívají ke změně klimatu. Jako pozadí udržitelného rozvoje modul představuje opatření, která můžete přijmout, abyste minimalizovali dopad podniků na životní prostředí, a iniciativy ke zlepšení společenské odpovědnosti firem.

Po dokončení tohoto modulu byste měli být schopni:

  • poznat faktory, které přispívají ke změně klimatu
  • znát právní předpisy a riziko sankcí a pokut v důsledku zvýšených emisí skleníkových plynů
  • určit různá opatření ke snížení emisí skleníkových plynů
  • identifikovat konkrétní iniciativy ke zlepšení CSR obchodní společnosti

Learning materials

X
Back to Kurzy

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. [Project Number: 2020-1-CY01-KA202-065983]

Copyright © GoGreen Project | Privacy Policy